Κατάλυμα Ισπανίας στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου

Το κατάλυμα της Ισπανίας βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο της μεσαιωνικής πόλης, την οδό Ιπποτών. Αποτελούσε το χώρο συνεύρεσης για τους ιππότες που μοιράζονταν την ισπανική γλώσσα. Το κτίριο μέχρι και την ιταλοκρατία οπότε και περιήλθε σε εγκατάλειψη, γνώρισε πλήθος χρήσεων με αποτέλεσμα διάφορες επεμβάσεις, ειδικά την περίοδο της τουρκοκρατίας.
Στην πρώτη από τις δύο αρχικές του οικοδομικές φάσεις (κατά την ιπποτοκρατία) το κτίριο ήταν μικρότερων διαστάσεων και στεγαζόταν με ζεύγος σταυροθολίων. Κατά την επόμενη φάση το κτίριο επεκτάθηκε και στεγάσθηκε με ξύλινο δώμα. Αυτή η δεύτερη φάση αποφασίστηκε να αποκατασταθεί.
Κύριο αντικείμενο της στατικής μελέτης ήταν η εξασφάλιση της διαφραγματικής λειτουργίας του νέου ξύλινου δώματος με σύνθετη, επίσης ξύλινη, περιμετρική κατασκευή (σενάζ), αγκυρωμένη με ξύλινους συνδέσμους στην τοιχοποιία.

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΕΛΛΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΑΚΙΟΥ
Στατική μελέτη σε συνεργασία με την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr