Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Τροιζήνας (Δαμαλά)

Από το παλαιό συγκρότημα της Μονής σώζονται οι τρείς πτέρυγες και το καθολικό.
-Πτέρυγες
Το φέρον σύστημα είναι τρίστρωτη τοιχοποιία από αργολιθοδομή αποτελούμενη από καλής ποιότητας λίθους και σχετικά ισχυρό συνδετικό υδραυλικό κονίαμα. Διαπιστώθηκε σε συγκεκριμένες θέσεις πυκνό σύστημα εσχάρας ξυλοδεσιών. Τοποθετούνται στις ίδιες στάθμες με τις αρχικές, νέες εσχάρες ξυλοδεσιών ενώ όπου είναι δυνατό τα τυχόν αποσαθρωμένα ξύλα αντικαθίστανται με νέα κατάλληλα εμποτισμένα.
Η στέγαση στο σύνολο της στάθμης του ισογείου καθώς και σε μεγάλο κομμάτι του ορόφου, είναι θολωτή κατασκευή. Τα ζευκτά συνδέονται με την κατακόρυφη τοιχοποιία μέσω διαζώματος Ω.Σ. το οποίο διατρέχει το σύνολο του ορόφου. Tοποθετούνται ελκυστήρες στην ίδια στάθμη με το διάζωμα.
-Καθολικό
Κύριο χαρακτηριστικό του Καθολικού είναι το σύστημα της θολοδομίας του (Ναός σταυρεπίστεγος) το οποίο εμφανίζεται προβληματικό στη μεταφορά των φορτίων στην περιοχή που ο θόλος με διεύθυνση Β-Ν «επικάθεται» στον θόλο με διεύθυνση Α-Δ. Η χρήση στο παρελθόν εκτεταμένου συστήματος ελκυστήρων – θλιπτήρων το οποίο συνδεόταν μέσα στη μάζα της τοιχοποιίας με εσχάρα ξυλοδεσιών αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος καθώς και στην γενικότερη ενίσχυση της αντισεισμικής συμπεριφοράς του κτίσματος.

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΕΦΗ ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr