Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμπάκα

Ο Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στο άκρο της πόλης της Καλαμπάκας, “στα ριζά των βράχων των Μετεώρων”, στη νότια πλευρά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν παλαιότεροι μελετητές. Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική (α’ φάση 11ος – 12ος αιώνας).
Αντικείμενο της στατικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της δομικής συμπεριφοράς του Μνημείου με τη χρήση των διατιθέμενων μεθόδων και μέσων και την ερμηνεία των εμφανιζόμενων προβλημάτων και βλαβών. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν, σε συνδυασμό με την ιστορική και μορφολογική ανάλυση της αρχιτεκτονικής μελέτης, οδήγησαν στις προτεινόμενες επεμβάσεις για τη συνολική αποκατάσταση του Μνημείου. Για την περίδεση του Ναού στη στέψη της τοιχοποιίας χρησιμοποιήθηκε σύστημα εσχάρας ξυλοδεσιών, αντί του σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αρχιτεκτονική μελέτη αναστήλωσης, ΑΓΕΜ “Σ. Βογιατζής και Συνεργάτες”
Στατική μελέτη σε συνεργασία με την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ

  Ολύμπου 40, Γέρακας, Αττική / τηλ:2106392213 / info@diastylos.gr